Inleiding, algemeen

 • Deze Algemene contractvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten gesloten met Martens Hout. Door het sluiten van een overeenkomst aanvaardt de klant dat deze Algemene contractvoorwaarden er integraal en onlosmakelijk deel van uitmaken.
 • Afwijkingen op deze Algemene contractvoorwaarden en eventuele Bijzondere voorwaarden zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door een persoon die bevoegd is om Martens Hout te vertegenwoordigen. In geen enkel geval kan men een afwijking afleiden uit een eventueel gebrek aan reactie of protest van de zijde van Martens Hout.

1. Bestellingen en overeenkomsten: algemeen

Een bestelling kan worden geplaatst via de website van Martens Hout, zijnde een overeenkomst op afstand. Er wordt steeds van uitgegaan dat de klant de producten bestelt voor een normaal privaat gebruik en niet voor een professioneel gebruik.
Een bestelling leidt slechts tot een overeenkomst:

 • als er een genummerde bestelbon of bevestigingse-mail van Martens Hout is opgemaakt en aan de klant is overhandigd of verstuurd en
 • als de totaalprijs werd betaald.

2. Levering en overdracht van eigendom en van risico’s

2.1. Leveringsmogelijkheden

Na betaling van de totaalprijs krijgt de klant de producten in handen doordat de producten door Martens Hout of haar onderaannemer geleverd worden op een adres in België dat door de klant werd opgegeven;

2.2. Leveringstermijn en –datum

Voor alle producten geldt een leveringstermijn van maximum 6 weken. Deze termijn kan verschillend zijn indien zulks uitdrukkelijk bij de bestelling wordt overeengekomen. De termijn begint te lopen vanaf de dag volgend op de dag van aankoop.

Martens Hout zal ofwel dadelijk bij de bestelling ofwel nadien een leveringsdatum aan de klant bekendmaken.

De leveringsdatum is nochtans benaderend, zonder enige vaste verbintenis vanwege Martens Hout. Indien deze datum niet kan worden gehaald, dan zal Martens Hout de klant zo snel mogelijk verwittigen.

Bij een Overeenkomst op afstand waarbij meerdere goederen besteld worden, kan de levering van de goederen op verschillende data plaatsvinden, afhankelijk van de grootte van de goederen en wijze van verzenden, maar zullen alle goederen binnen de leveringstermijn van maximum 6 weken geleverd worden.

Indien Martens Hout niet voldaan heeft aan haar verplichting om de producten tijdig te leveren, dient de klant Martens Hout te verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn. Indien Martens Hout de producten niet levert binnen deze aanvullende termijn, heeft de klant het recht de overeenkomst te beëindigen en zal Martens Hout onverwijld alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen terugbetalen aan de klant.

2.3. Verzending en Levering

Als er producten worden verzonden naar een bepaald adres in België, dan is dat omdat de klant er om gevraagd heeft. Als de klant betwist zulke opdracht te hebben gegeven, dan moet hij of zij dit bewijzen. De klant zorgt er voor dat hij de producten op de dag van levering kan ontvangen. Volmachten aan volwassenen zijn mogelijk. Wie op de plaats van de levering in België aanwezig is en de producten ontvangt, wordt vermoed zulke volmacht te hebben gekregen.

Indien de producten niet kunnen afgeleverd worden omdat de klant de levering weigert, zijn alle bijkomende transportkosten voor rekening van de klant, tenzij hij kan aantonen dat de aangeboden goederen beschadigd waren en / of de producten niet conform aan de bestelling waren zodat hij de levering ervan rechtmatig heeft geweigerd.

Alle verzendingen en leveringen worden gerekend aan de marktconforme verzendings- en leveringstarieven en voorafgaand betaald door de klant. Deze tarieven gelden voor normale omstandigheden en voor een levering op de gelijkvloerse verdieping, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op de bestelbon of in de bevestigingsmail. Voor leveringen waarvoor het gebruik van een verhuislift noodzakelijk is zal een toeslag gevraagd worden, ook wanneer dit niet zo gepreciseerd was bij de bestelling.

Indien blijkt dat op het moment van de levering een eventuele bijkomende toeslag die verschuldigd is (bv. huur verhuislift), niet betaald werd, voor welke reden dan ook, kunnen de goederen niet geleverd worden. Zij worden terug meegenomen door de onderaannemer en de vervoerskosten zijn ten laste van de klant.

2.4. Eigendomsoverdracht en risico’s overdracht

De eigendom van de goederen gaat over van Martens Hout naar de klant bij betaling van de totaalprijs.

De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen gaan over van Martens Hout naar de klant op het moment van de fysieke levering, eveneens indien de producten later geleverd worden (in een Pick-up Point of adres in België dat door de klant werd opgegeven).

3. Beleid inzake het ruilen en herroepen van Producten (samen ook wel gekend onder de naam: “Genereus ruilrecht”)

3.1. Algemeen

3.1.1. Termijn

De Klant kan de aankoop van goederen in beginsel herroepen of de goederen ruilen binnen de 15 dagen na ontvangst van het laatste goed dat deel uitmaakt van dezelfde bestelling.

Wanneer het gepersonaliseerde goederen betreft, kan de klant zijn bestelling eveneens ruilen, maar zal de kostprijs ervan in rekening worden gebracht.

3.1.2. Wijze

De Klant kan kenbaar maken dat hij zijn aankoop wil herroepen of ruilen door:

 • ofwel een e-mail te sturen naar: info@martenshout.be
 • ofwel zich te wenden tot één van de vestigingen van Martens Hout
3.1.3. Voorwaarden

Goederen zullen slechts worden terugbetaald door Martens Hout indien zij geen schade vertonen die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen en mits voorlegging van het originele aankoopbewijs.
Indien aan de voormelde voorwaarden van toepassing op het ruil- of herroepingsrecht niet volledig voldaan is, houdt MARTENS HOUT zich het recht voor om:

 • de teruggave en terugbetaling te weigeren; en/of
 • een tegoedbon aan te bieden; en/of
 • het bedrag van terugbetaling te verminderen indien de goederen een waardevermindering hebben ondervonden die het gevolg is van handelingen die verder gaan dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

3.2. Opzegmogelijkheid van Martens Hout (buiten de hypothese van Overmacht)

Martens Hout kan zelf een bestelling van Goederen opzeggen binnen 14 dagen na de plaatsing ervan, mits schriftelijk bericht aan de Klant.
De terugbetaling van de betaalde Totaalprijs zal per overschrijving gebeuren binnen de 14 dagen nadat Martens Hout de Klant schriftelijk in kennis heeft gesteld van de herroeping.

4. Onderaanneming

Martens Hout kan voor het leveren van haar Diensten beroep doen op Onderaannemers. Zij zijn slechts gehouden tot het uitvoeren van de Diensten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst tussen de Klant en Martens Hout. Indien de Klant bijkomende werken wenst en deze laat uitvoeren door de Onderaannemer sluit hij hiervoor een rechtstreekse overeenkomst met de Onderaannemer. Martens Hout kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de (niet) uitvoering van deze bijkomende werken.

5. Aansprakelijkheid en garanties

5.1. Aansprakelijkheid

5.1.1. Algemene aansprakelijkheidsbeperking

Martens Hout is slechts aansprakelijk in geval van grove fout of bedrog van haar of van haar Onderaannemers.

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen, zal de aansprakelijkheid van Martens Hout :

 • beperkt zijn tot vergoeding van de schade van de Klant die rechtstreeks en exclusief het gevolg is van de tekortkomingen van Martens Hout of de vastgestelde gebreken aan de Producten;
 • in ieder geval beperkt worden tot het bedrag van de prijs van de Producten die aan de basis liggen van deze aansprakelijkheid (maximum plafond);
 • zich in ieder geval niet uitstrekken tot vergoeding van immateriële en/of indirecte schade, waaronder in het bijzonder inkomstenderving wordt begrepen.

De Klant moet Martens Hout binnen de 14 kalenderdagen volgend op het optreden van de beweerdelijk geleden schade per aangetekende brief waarschuwen en Martens Hout in staat stellen om alle nuttige vaststellingen te doen.

5.1.2. Website – beperking van aansprakelijkheid.

De Producten worden op de Website zo getrouw mogelijk voorgesteld en beschreven. Minieme afwijkingen zijn echter mogelijk, o.a. qua kleur.
Bij de opgave van prijzen, maten en afbeeldingen vallen vergissingen en (druk-)fouten niet volledig uit te sluiten.
Martens Hout spant zich in dergelijke afwijkingen zo veel mogelijk te beperken en, indien zij zich alsnog voordien, zo snel mogelijk recht te zetten.
De vermelding ervan op de Website betekent niet dat een Product steeds en overal beschikbaar is.

5.1.3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

a) In geval van Overmacht

De niet-uitvoering van één of meerdere contractuele verbintenissen of de laattijdige uitvoering ervan door Martens Hout zal niet gezien worden als een wanprestatie in haar hoofde, voor zover deze niet-uitvoering of deze vertraging rechtstreeks te wijten is aan een geval van overmacht. Martens Hout, slachtoffer van Overmacht:

– zal de Klant onmiddellijk schriftelijk informeren over de situatie en zijn gevolgen;

– zal overleggen met de Klant over gepaste voorlopige maatregelen en zal proberen, met de nodige voorzichtigheid om de oorzaak van de niet-uitvoering of de vertraging te elimineren, op te heffen of te verhelpen; en zal, nadat de oorzaak van de niet-uitvoering of van de laattijdige uitvoering is verdwenen, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, haar verplichtingen respecteren.

In het geval de Overmachtssituatie langer dan 2 maanden duurt, kan de overeenkomst worden opgezegd door Martens Hout en / of door de Klant via e-mail, zonder dat dit de andere het recht geeft om een schadevergoeding te eisen.

b) In geval van een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzingen van de Martens Hout of een fabrikant.

De Klant verbindt zich ertoe om de gebruikshandleiding te consulteren en om strikt de gebruiksaanwijzingen te respecteren voor elk aangekocht Product en dit teneinde elk risico op ongevallen voor zover mogelijk te vermijden. De Klant is er zich van bewust dat Martens Hout niet over de mogelijkheid beschikt om na te gaan of de Klant de gebruiksaanwijzingen van de Producten respecteert. Martens Hout is in ieder geval ontheven van zijn aansprakelijkheid bij een inadequaat gebruik van de Producten.

5.2. Garantie

5.2.1. Algemene garantie van Martens Hout

Bij de levering van de Goederen dient de Klant de conformiteit van de geleverde Goederen na te gaan, teneinde, in voorkomend geval, een voorbehoud te formuleren wat betreft hun conformiteit. De Klant is ertoe gehouden Martens Hout onmiddellijk in kennis te stellen indien hij een zichtbaar gebrek waarneemt aan de geleverde Goederen.

Indien eventuele gebreken niet ter kennis worden gebracht binnen 14 dagen na de levering van de Goederen, wordt de Klant geacht het geleverde Goed te hebben aanvaard en/of goedgekeurd.

Behoudens uitdrukkelijke afwijkende bedingen, en onverminderd tegenstrijdige dwingende bepalingen (in het bijzonder het herroepingsrecht wanneer dit bestaat), worden retours buiten het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht en ruilrecht mits motivering goedgekeurd door Martens Hout.

 • Indien de Klant een klacht formuleert en dit voorbehoud wordt gegrond geacht door Martens Hout na onderzoek van het bewuste Goed, heeft laatstgenoemde de keuze tussen:
  de terugname van het goed en terugbetaling van de prijs, met als maximum het bedrag dat door de Klant werd betaald voor de bestelling of
 • de kosteloze herstelling of vervanging van het Goed.
5.2.2. Garantie voor verborgen gebreken ten aanzien van Consumenten

Martens Hout staat daarnaast ten opzichte van de Consumenten in voor de wettelijke garantie voor verborgen gebreken, zoals uiteengezet in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en indien het gebrek het Goed ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk verminderd.

Ieder verborgen gebrek dient zo snel mogelijk ter kennis te worden gebracht van Martens Hout per aangetekend schrijven vanaf het moment dat de Consument het gebrek heeft ontdekt, of in voorkomend geval, normalerwijze had moeten ontdekken.

In het geval van een verborgen gebrek heeft de Consument de keuze om ofwel het Goed terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen ofwel om het Goed te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen.

Teneinde iedere twijfel te vermijden, sluit MARTENS HOUT iedere garantieverplichting voor verborgen gebreken ten opzichte van Ondernemingen uit.

6. Klachten en geschillenbeslechting

6.1. Klantendienst

Indien de Klant een vraag heeft betreffende de Producten van Martens Hout of over eender welk ander onderwerp, kan de Klant contact opnemen met één van de vestigingen

 • hetzij per telefoon
 • hetzij per chat op de website;
 • hetzij per gewone brief : Hoogmolendijk 4 – 2900 Schoten

6.2. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Algemene contractvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, onverminderd het recht van de Consumenten die hun woonplaats buiten het Belgisch grondgebied hebben om zich op bepalingen van dwingend recht uit hun nationale wetgeving te beroepen.

Elk geschil behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Antwerpse Rechtbanken.

7. Slotbepalingen

7.1. Nietigheid

Indien een bepaling van deze Algemene contractvoorwaarden nietig zou worden verklaard, komen de Klant en Martens Hout overeen dat deze niet uitvoerbaar zal zijn, maar dat de andere bepalingen van de Algemene contractvoorwaarden wel hun werking behouden, behalve wanneer de litigieuze bepaling essentieel is en de Algemene contractvoorwaarden niet meer ter goeder trouw gewijzigd kunnen worden teneinde het evenwicht van de rechten en verplichtingen van de Klant en Martens Hout te herstellen of behouden.

7.2. Bewijs

De transacties, verrichtingen op het netwerk, elektronische communicaties, connecties en andere elektronische manipulaties worden bewezen met behulp van .log bestanden, e-mails en transactiebestanden, die door Martens Hout kunnen worden bewaard op elektronische dragers.

De Klant aanvaardt de bewijskracht van deze gegevens.
Deze bewijsmogelijkheid verhindert noch de Klant, noch Martens Hout om elk ander bewijsmiddel te gebruiken dat door de wet wordt toegestaan.